Działka z MPZP w Dziwnowie

Dziwnów

752 850 zł

450 zł/m2
rata od 3 381 zł

Działka z MPZP w Dziwnowie
symbol oferty
Symbol 411164
powierzchnia działki - Działka z MPZP w Dziwnowie
Pow. działki 1673,00 m2
rodzaj działki - Działka z MPZP w Dziwnowie
Rodzaj działki BUDOWLANA

Szczegóły

Symbol
411164
Cena
752 850 PLN
Cena za m2
450 PLN
Miejscowość
Dziwnów
Powierzchnia działki
1 673,00 m²
Kształt działki
TRÓJKĄT
Rodzaj działki
BUDOWLANA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Energia elektryczna

Opis nieruchomości

Oferuję na sprzedaż działkę o pow. 1673m2 objętą MPZP położoną w Dziwnowie na ternie leśnym. Działka częściowo zalesiona ( można wyciąc do 500m2). Obecnie uzbrojona w w wodę i energię elektryczną ( przyłącza na działce). kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz gaz planowane są w drodze dojazdowej. W pobliżu znajdują się nowe domy. Kształt nieregularny zbliżony do trójkąta.

Poniżej zapisy z planu zagospodarowania przestrzennego

1) Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowych wbudowanych.

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy,
b) dopuszcza się przeznaczenie części budynku mieszkalnego na funkcję usługową w wielkości określonej przepisami prawa budowlanego,
c) dopuszcza się realizację garaży jako dobudowanych lub odrębnych obiektów, przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskaźników,
d) zasada usytuowania kalenicy głównej – prostopadle lub równolegle do frontu
działki – dla zabudowy zlokalizowanych na terenach leśnych,
e) możliwość realizacji oczek wodnych zgodnie z ustaleniami rozdziału 4 § 5.1 pkt10.

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dla wszystkich terenów elementarnych nieprzekraczające linie zabudowy od dróg
i ciągów pieszo-jezdnych wynoszą 6,0 m. Ustalone linie zabudowy mierzy się od
linii rozgraniczających tereny elementarne dróg.
b) wskaźnik powierzchni zabudowy do 25 % powierzchni działki,
c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 60 % powierzchni działki,
d) wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 8,5 m
do kalenicy i nie może przekraczać wysokości istniejących drzewostanów,
e) druga kondygnacja w poddaszu, przy maksymalnej wysokości ścianki kolankowej – 1,0 m,
f) poziom posadowienia budynku minimum 1,5 m n.p.m.,
g) dachy głównych brył budynków dwuspadowe, wielospadowe i mansardowe
o kącie nachylenia połaci głównych w przedziale od 35º do 45º.

4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obiekty chronione
nie występują.
5) Zasady ochrony środowiska przyrodniczego wg ustaleń rozdziału 4 niniejszej
uchwały.

8) Zasady obsługi komunikacyjnej:

b) miejsca parkingowe na potrzeby własne należy zabezpieczyć w granicach własnej działki, w ilości minimum 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny, dopuszcza się wykonanie zatok parkingowych na własnym terenie,
c) dla usług wbudowanych ustala się 2 miejsca parkingowe na każde 30 m2 powierzchni sprzedaży.
9) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) z istniejących i projektowanych sieci z możliwością ich przebudowy i dostosowania do potrzeb realizacji ustaleń planu,
b) wg ustaleń rozdziału 3 niniejszej uchwały.
10) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:
a) dotychczasowy sposób użytkowania terenów,
b) dopuszcza się prowadzenie prac i robót porządkowych w celu przygotowania terenu do wykorzystania zgodnego z ustaleniami planu oraz przeniesienie, przebudowę lub likwidację sieci infrastruktury technicznej i uzbrojenie terenu.

Lokalizacja nieruchomości

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia mi informacji w zakresie złożonego zapytania o ofertę. Szczegółowe dane na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się tutaj.

Podobne oferty nieruchomości