Zadatek i zaliczka – co to jest i jaka jest różnica między tymi pojęciami?

W kontekście rynku nieruchomości, zadatek i zaliczka odgrywają kluczowe role przy zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży. Oba te terminy dotyczą płatności wstępnych dokonywanych przez kupującego na rzecz sprzedającego, ale różnią się między sobą pod względem skutków prawnych i zastosowania.

Przeglądaj nieruchomości

Zadatek i zaliczka – co to jest i jaka jest różnica między tymi pojęciami?

Zadatek

Definicja: Zadatek to forma zabezpieczenia wykonania umowy, która polega na wpłaceniu przez kupującego określonej kwoty pieniężnej sprzedającemu. Jest to rodzaj zaliczki o szczególnych właściwościach prawnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Skutki prawne:

• Zabezpieczenie umowy: Zadatek służy jako zabezpieczenie, że strony są poważnie zainteresowane wykonaniem umowy.

• Odstąpienie od umowy: Jeśli kupujący odstąpi od umowy, traci wpłacony zadatek. Jeśli to sprzedający odstępuje, musi zwrócić zadatek w podwójnej wysokości.

• Wykonanie umowy: W przypadku realizacji umowy, zadatek jest zaliczany na poczet ceny kupna.

 

Zaliczka

Definicja: Zaliczka to płatność wstępna dokonywana przez kupującego na rzecz sprzedającego przed finalizacją transakcji, bez specjalnych skutków prawnych przewidzianych dla zadatku.

Skutki prawne:

• Brak specjalnych skutków za odstąpienie: Zaliczka nie ma takich samych konsekwencji jak zadatek. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, zasady zwrotu zaliczki są ustalane indywidualnie lub wynikają z ogólnych przepisów prawa cywilnego.

• Zaliczenie na poczet ceny: Podobnie jak zadatek, zaliczka jest zaliczana na poczet ceny kupna nieruchomości przy finalizacji transakcji.

 

Kluczowe różnice

1. Skutki prawne odstąpienia: Najważniejszą różnicą jest sposób traktowania obu płatności w przypadku odstąpienia od umowy. Zadatek ma ściśle określone skutki prawne, które są korzystne zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego, zabezpieczając obie strony przed nieuzasadnionym odstąpieniem od umowy. Zaliczka nie ma takich automatycznych skutków.

2. Cel: Zadatek pełni funkcję zabezpieczającą, podczas gdy zaliczka jest bardziej formą płatności wstępnej na poczet przyszłej ceny.

Znajomość tych różnic jest kluczowa przy zawieraniu umów na rynku nieruchomości, ponieważ może mieć znaczący wpływ na strategię negocjacyjną i finansowe zabezpieczenie transakcji.