Umowa dzierżawy gruntu – co warto o niej wiedzieć?

Ważnym dokumentem jest umowa dzierżawy gruntu, która wykorzystywana jest zarówno w budownictwie, jak i w rolnictwie oraz wielu innych dziedzinach. Jej przedmiotem jest oddanie dzierżawcy gruntu do używania w zamian za umówiony wcześniej czynsz. Co warto wiedzieć na temat umowy dzierżawy gruntu? Po więcej informacji zapraszamy do naszego wpisu!

Przeglądaj nieruchomości

Umowa dzierżawy gruntu – co warto o niej wiedzieć?

Co to jest umowa dzierżawy gruntu?

Popularnością cieszą się zarówno nieruchomości na sprzedaż w Szczecinie, Stargardzie i Kołobrzegu, jak i coraz częściej podpisywane umowy dzierżawy gruntów, które mogą być zawierane zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. Umowa dzierżawy gruntu to dokument prawny, który zawierany jest pomiędzy wydzierżawiającym, czyli właścicielem ziemi oraz dzierżawcą, czyli osobą lub firmą, która ma zamiar z niej korzystać na podstawie ustalonych wcześniej warunków. Zarówno wydzierżawiającym, jak i dzierżawcą może być większa liczba osób. Ten rodzaj umowy został zdefiniowany w art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Treść umowy dzierżawy może zostać stworzona w dowolny sposób przez obie strony umowy zgodnie z zasadą swobody umów, która jest jedną z fundamentalnych zasad prawa cywilnego. Ten rodzaj umowy może zostać zawarty w formie pisemnej, aktu notarialnego lub z podpisami, które zostaną notarialnie poświadczone. 

Co jeszcze warto wiedzieć na temat umowy dzierżawy gruntu?

Najważniejszym obowiązkiem wydzierżawiającego jest oddanie posiadanego przedmiotu dzierżawy do używania, a także pobieranie z niego pożytków. Dzierżawca z kolei ma prawo do użytkowania dzierżawionej ziemi i pobierania z niej pożytków. Jego obowiązkiem jest natomiast uiszczanie czynszu – w zależności od ustaleń może to być zarówno czynsz w pieniądzach, jak i w formie innego rodzaju świadczeń. Przed podpisaniem umowy dzierżawy należy określić strony umowy dzierżawy, opisać przedmiot dzierżawy oraz określić jego przeznaczenie, poza tym istotny jest czas trwania umowy dzierżawy, wysokość czynszu oraz zobowiązania dzierżawcy. Umowa dzierżawy powinna zawierać również podpisy wydzierżawiającego oraz dzierżawcy. Jeśli umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony, wygasa wraz z nadejściem terminu końcowego.